logo Peint o Hanes

Peint o Hanes Plîs


Mae'r wefan a databas Peint o Hanes bellach yn fyw 'Tasech chi am i rywun ddod i siarad am y brosiect i'ch grŵp neu gymdeithas (yn y Gymraeg neu Saesneg)

Mae gennym hefyd deunydd ar gyfer arddangosfeydd lleol displays (yn eich tafarn neu neudd/amgueddfa/llyfrgell/ysgol) a thaflenni i'w dosbarthu o gwmpas y sir. Mynnwch cyflenwad.


Beth yw'r Fforwm Hanes Lleol Ceredigion?

Tanysgrifiwch at ein e-rhestr


Pwyllgor y Fforwm

Cadeirydd: Jane Kerr
Is-gadeirydd: Michael Freeman
Ysgrifennydd: Nigel Callaghan
Trysorydd: Helen Palmer

Aelodau'r Fforwm

Mae'r mudiadau isod yn aelodau'r Fforwm ar hyn o bryd. Gweler y dudalen aelodau am fanylion cyswllt.
Archifdy Ceredigion
Amgueddfa Ceredigion
Canolfan Treftadaeth Cei Newydd
Treftadaeth Llandre
Ceredigion FHS
Hanes Ceredigion
Cymdeithas Hanes Cylch Tregaron
Cymdeithas Hanes Llanddewi Aberarth
Cymdeithas Hanes Aberporth
Grŵp Hanes Lleol Cilcennin
Hanes Llambed
Hanes Emlyn
Ceredigion Assoc of N.T. Members
Cymdeithas Hanes Llansantffraed
Hanes Aberteifi
Cymdeithas Treftadaeth Llangynfelyn
Fforwm Hanes Cymru
Archaeolog Cambria
Archeolegwyr Ifainc Ceredigion
Hanes Llangeler
Treftadaeth Llandre
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed (Aberteifi)
Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro
Y Ferwig a'r ardal
Cymdeithas Aberaeron
Cymdeithas Hanes Maes a Môr (Ffostrasol)
Cymdeithas Hanes Blaenpennal (Ffostrasol)

Prif bwrpas y Fforwm yw gweithio fel grŵp ymbarêl, sy'n cyfuno'r cymdeithasau a mudiadau gyda diddordeb yn hanes lleol, hanes teuluol a threftadaeth o fewn Ceredigion, gyda'r amcan o godi proffil hanes lleol o fewn y sir.

Mae'r fforwm yn darparu modd i'r mudiadau sy'n aelodau hysbysebu eu digwyddiadau wrth ei gilydd, trwy'r wefan a dulliau eraill. Gweler y Digwyddiadur - fel arfer mae'r cyfarfodydd ar agor i bawb.

Mae'r Fforwm hefyd yn trefnu cyfarfodydd agored, dwywaith y flwyddyn fel arfer, gyda siaradwyr gwadd sy'n siarad am amrywiaeth o bynciau diddorol. Mae'r cyfarfodydd yn cynnig cyfle i aelodau o grwpiau gwahanol gwrdd â'i gilydd a siarad wyneb yn wyneb a chyfnewid syniadau a phrofiadau.

Pe hoffai'ch mudiad ymuno â'r Fforwm, cwblhewch y ffurflen ymgais hon (PDF) a'i hanfon, gyda'r tanysgrifiad (£10 ar hyn o bryd) at yr Ysgrifennydd. Mae modd ymuno fel unigolyn am £5 y flwyddyn - defnyddiwch yr un ffurflen ymgais.


Cyfarfod nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm ar Ddydd Sadwrn 22ain o Ebrill 2017 yn Neuadd Llwyncelyn, ar y pwnc "Plastai a’u Stadau yng Ngheredigion"

Fe fydd system swn ar gael.

10.00 Cyrraedd a lluniaeth
10.30-11.15 Hilary Peters, LLGC ‘The Gogerddan Archive
11.15-11.30 Egwyl cysur
11.30-12.15 Gerald Morgan ‘How not to do it : the pitfalls of research into Great Estates’.
12.15-12.35 Michael Freeman ‘Visiting Hafod, 1780-1880’

12.45-1.45 Cinio

1.45-2.30 Dr Caroline Palmer ‘Historic Gardens in Ceredigion’
2.30-2.50 Helen Palmer. ‘Pork Pies and Foxhounds : Florrie Hamer and the Cardiganshire Gentry
2.50-3.00 Egwyl cysur
3.00-4.00 Dr Shaun Evans. Rheolwr Prosiect, The Institute for the Study of Welsh Estates – amcanion y prosiect a thrafodaeth
4.00 Diwedd

Bydd pob sgwrs yn Saesneg.

Lleolir y Neuadd ar y A487 rhwng Llanarth ac Aberaeron bron yn gyferbyn á Siop Llondis/Gorsaf Petrol.

Mynediad £7.00, i gynnwys te, coffi a chinio ysgafn. Croeso cynnes i bawb.Rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ( / 01970 832573) i fwcio le, er mwyn i ni ddod â digon o fwyd!
CYFARFOD Y HYDREF 2017: Cynhelir cyfarfod y Hydref 2017 ym mis Tachwedd ar rywbeth hynod o gyffrous!!!

digwyddiadau
19 Rhag.:Hanes Llambed manylion
16 Ion.:Hanes Llambed manylion